Hãy bầu cho Trung Tạ - vào chức vụ nghị viên thành phố garden grove - địa hạt 4
vote-for-trung-ta-map-district-4
Hãy bầu cho Trung Tạ - vào chức vụ nghị viên thành phố garden grove - địa hạt 4Phone (Mobile): 714-642-9590
Được trả bởi Trung Ta for Garden Grove City Council 2022