Hãy bầu cho Trung Tạ - vào chức vụ nghị viên thành phố garden grove - địa hạt 4
Chúng tôi rất cần sự tham gia và ủng hộ của quý vị
Xin điền vào chi tiết dưới đây để liên lạc hoặc tham gia cùng chúng tôi


Tên Họ *
Email *
Nội dung *
vote-for-trung-ta-map-district-4
Hãy bầu cho Trung Tạ - vào chức vụ nghị viên thành phố garden grove - địa hạt 4Phone (Mobile): 714-642-9590
Được trả bởi Trung Ta for Garden Grove City Council 2022